logo

KVKK AYDINLATMA METNİ

DEPAR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TARIM ve HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – DORMAN SUITES HOTEL olarak, 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’da yer
alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla
kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının
yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
DEPAR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TARIM ve HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – DORMAN SUITES HOTEL Esas Sözleşmesinde”
detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından, söz konusu faaliyetler dolayısıyla; gerek Turizm ve Gelir İdaresi
Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel
verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin
kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme
yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve
pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.
Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi
kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.
Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; misafirlerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere
KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz misafirlerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin
artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle
veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla,
faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile
paylaşabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; şirketimiz, ortaklarımız, grup şirketlerimiz, iştiraklerimiz, bayilerimiz, acentelerimiz,
iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda
toplanabilir. Tesisimizde bulunan güvenlik kameraları ile görüntü alınabilir.
Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli
olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri ([email protected] ) adresine bildirebilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi
İşbu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan
kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138'e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya
anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler
Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı
kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.
Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli
özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan
saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
KVKK 11 nci Maddede Sayılan Diğer Haklar
Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman [email protected] adresine e-posta
göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece [email protected]  e-posta adresinin kullanılması
gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
DEPAR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TARIM ve HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – DORMAN SUITES HOTEL [email protected]

CONTACT US AT +90 252 363 05 21

facebook-32x32.png youtube-32x32.png instagram-32x32.png email-32x32.png